Jarro mug Tsuji 1600
Taza café Tsuji 1600
Taza te Tsuji 1600
Plato Cafe *Tsuji* 1150-15
Plato Te-Desayuno *Tsuji* 1150-19
Plato Postre 20 Cms. *Tsuji* 1150-14
Plato Hondo 20 Cms. *Tsuji* 1150-18
Plato Playo 25 Cms. *Tsuji* 1150-20
Plato Playo 27 Cms. *Tsuji* 1150-77